Освіта

01 вересня 2016 року – 31 серпня 2018 року, Докторантура економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Тема дисертації «Управління підвищенням конкурентоспроможності вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу)». Спеціальність 08.00.03 Економіка і управління національним господарством. Диплом доктора наук

2014 – 2017 рр., Курси вивчення англійської мови. International House World Organisation, Language School, International House L’viv.Курси вивчення Сертифікат B2

01 вересня 1994 року – 31 жовтня 1997 року, Аспірантура економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Тема дисертації «Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів в регіоні» Спеціальність 08.02.03  Організація управління, планування і регулювання економікою. Диплом кандидата наук

01 вересня 1989 року – 18 червня 1994 року, Економічний факультет Львівського державного  університету імені  Івана Франка. Спеціальність «Економічна кібернетика». Кваліфікація «економіст-математик». Диплом з відзнакою

Професійна діяльність (за останні 5 років)

01 липня 2019 року – по теперішній час – Професор кафедри статистики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Гарант освітньої програми «Економіка і правове регулювання в бізнесі»

з 2019 р. – по теперішній час – Робота у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика»

01 вересня 2007 року – 30 червня 2019 року – Доцент кафедри статистики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Липень 2016 рік – Викладач курсу «Обчислювальна економіка і Економетрія» у Міжнародній літній школі «Сучасні  методи досліджень в економіці та бізнесі» у рамках співпраці ЛНУ імені Івана Франка з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана.

Громадська діяльність

З 2020 року – Головний редактор Вісника Львівського університету. Серія економічна http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics

З 2020 року – Член редколегії Збірника наукових праць “Економічна теорія і право” Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; http://econtlaw.nlu.edu.ua

З 2019 року – Член редколегії Збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України) http://ird.gov.ua/sep/sep.php

З 2016 року – Член Міжнародного товариства з бізнес-освіти /The International Society for Business Education (SIEC-ISBE), http://siec-isbe.org

З 2019 року – Член ГО «Центр досліджень і моніторингу якості і мобільності людський ресурсів»

З 2021року – Член ГО «Інноваційний університет»

З  2021 р. – Робота у складі Аналітичної групи з розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на їх підготовку у рамках реалізації програми EU4Skills у співпраці з Державною службою зайнятості.

З 2017 р. – Співпраця з експертами Європейського фонду освіти (ЄФО/ETF), Міжнародної організації праці з питань міграції, методології прогнозування попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили в Україні. Презентація результатів досліджень у таких заходах ETF і ILO «The role of employment service providers in skills anticipation and matching (м. Рига, Латвія, 2017 р.); «Удосконалення прогнозування та узгодження попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили в Україні» (м. Київ, 2019 р.).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Економіко-статистичні методи аналізу, моделювання і прогнозування; Економіка, аналітика та управління у вищій освіті; Ринок праці і міграція населення; Міждисциплінарні дослідження у галузі економіки, статистики, соціології та права

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019-2020 рр. Фаза V Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету, 06.10.2019 – 01.11.2020. Назва мікропроєкту «Міжгалузева освітньо-професійна програма «Економіка і правове регулювання  в бізнесі»

Реалізовані грантові проєкти

2021-2023 рр. – «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів». Проект регіонального розвитку реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції»

2020 р. – НДР на замовлення Міжнародної організації праці та Федерації профспілок України «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників прикордонного регіону України»

2018-2020 рр. – «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проєкт реалізовувався у Львівській області у 2018-2020 рр. за напрямом секторальної підтримки «Розвиток людського потенціалу». https://intellectlviv.com/

2020 р. – НДР на замовлення Міжнародної організації праці та Федерації профспілок України «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників прикордонного регіону України»

2017 р. – «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» (Договір № 627 від 05 травня 2017 року, на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації).

2016 р. – «Аналітичне дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області» (Договір № 03-2016 від 10 жовтня 2016 року, на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації. 

Стажування і підвищення кваліфікації

Жовтень 2021 – Міжнародне стажування German Ukrainian Technology

Листопад 2021 – Transfer Internships. https://sites.google.com/view/guttup/gutt-inup-2021-internships-program. Сертифікат.

Жовтень 2021 – грудень 2021 – Освітня програма підвищення кваліфікації «Підготовка пітч-презентації інноваційного проєкту» (Інкубаційна  програма «BOOSTER інноваційних проектів 2021»). Сертифікат

Червень 2021 – Липень 2021 – Навчальний курс TECH SUMMER FOR TEACHERS від SoftServe. Теми: Досвід ІТ Академії в організації стажувань на базі соціальних проектів. Світ Big Data: тенденції, тренди, компетенції, як викладачам встигати за динамічним світом Big Data. Healthcare technology trends. Як утримати увагу студентів. Product Management: тренди та компетенції.

Публікації

Має більше 150 публікацій, зокрема:

Гринькевич О.С., Матковський С.О., Миронюк А. К., Шандра Р.С. Міждисциплінарна економічна освіта в університетах України: приклад реалізації у програмах з економіки і права. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти. Варшава: Fundacia «Instutyt Artes Liberales», 2021.

Hrynkevych O., Sorochak O. Competitiveness analysis of the regional higher education systems of Ukraine in the context of the national security. In Book: Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 3. [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o. 2021. Czech Republic. P. 68-83. 404 p.

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с.

Гринькевич О.С., Островерх П.І., Гринькевич В.М. Джерела даних в аналітиці бізнес-середовища та їх трансформація у цифровій економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 60. 2021. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6007

Hrynkevych O. et al. (2020) Competitiveness of Higher Education System as a Sector of Economy: Conceptual Model of Analysis with Application to Ukraine. In: Ahram T., Karwowski W., Vergnano A., Leali F., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2020. IHSI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1131. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677770300

Panchyshyn S., Hrynkevych O., Marets O., Demchyshak N., Popadynets N. Simulation of tuition fees in competitiveness management of higher education institutions (case of Ukraine’s universities) The Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. № 5. 2020 URL: https://nauka-nanrk.kz/ruWeb of Science (https://publons.com/publon/38159497)

Крупка М.І., Гринькевич О.С., Сас С.П. Економічна ефективність університетів України у контексті інноваційності фінансового менеджменту. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(32)/2020. C 470-582. Web of Science,http://fkd.org.ua/article/download/200659/200957

Гринькевич О.С., Садова У.Я. Левицька О.О. Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його адаптації в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). C. 126-138. (Index Copernicus та ін.).

Гринькевич О. С., Квак C. А. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку промислових видів діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2020. [Електронний журнал. Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.6

Гринькевич О.С., Гринькевич В.М , Мельничук Ю.О. Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Том 1 № 21 (2020). С.206 – 215. [Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215

Освіта

2011 р. – вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму» та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

2002–2006 рр. – навчання в аспірантурі (заочно) за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

2002 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю «Країнознавство»: «Магістр країнознавства», факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю «Країнознавство»: «Спеціаліст з країнознавства. Перекладач», факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Січень 2021 – дотепер – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Березень 2020 – дотепер – керівник сектору академічної мобільності та сектору супроводу проектів відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка.

Квітень 2017 – квітень 2019 – старший експерт з питань секторальної політики Програми залучення фахівців Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (ASSOCIATION4U – A4U), МОН України.

Січень 2015 – дотепер – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – дотепер – Інституційний координатор програми Еразмус+ у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2009 – дотепер – доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007–2016 – Інституційний координатор програми Еразмус Мундус і Темпус у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Громадська діяльність

З 2020 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2018 – член ГО «Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції».

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій (УАЄС).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Європейська інтеграція, історія європейської інтеграції, спільні політики Європейського Союзу, співпраця України та Європейського Союзу, інтеграція України в європейській освітній простір, освітня політика ЄС, політика ЄС у сфері туризму, управління міжнародними проектами.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Інтернаціоналізація вдома»: імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка».

Реалізовані грантові проєкти

З грудня 2020 р. – проєкт Шведського інституту “Digital at Home” (2020–2022), Baltic University Program (BUP), Uppsala University (Sweden).

З червня 2020 р. – координатор проекту всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна» між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Британська Рада, програма ЄС «Дім Європи»): (2020–2022). 

З 2019 р. – проєкт програми Жана Моне Erasmus+ Jean Monnet Network “Linking Europe at the periphery” 612019-EPP-1-2019-1-TR-EPPJMO-NETWORK «Пов’язуючи Європу з периферією», координатор – Близькосхідний технічний університет, Анкара, Туреччина (06.09.2019–05.09.2022).

2019 р. – проєкт «Два кроки: інтернаціоналізація на практиці – Швеція, Україна та Білорусь», Уппсальський університет, Уппсала, Швеція.

 З 2018 р. – проєкт Програми Жана Моне Еразмус+ 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій» (Центр Досконалості імені Жана Моне) (2018–2021).

 З жовтня 2017 р. – Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв’язок», основним завданням якого є розробка та запровадження англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії» (2017–2021).

Учасниця та співкоординаторка проєкту Темпус «Розробка та впровадження багатомовних освітніх програм для викладачів Університетів Грузії та України» /  530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE. Coordinator – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia (2012–2016).

Жовтень 2015 – координатор Осінньої школи «Добре врядування через залучення громадянського суспільства», організований Тартуським університетом (Естонія) та факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Інформаційного центру ЄС в рамках проекту «Добре врядування через залучення громадянського суспільства до України», за підтримки Естонського МЗС.

Стажування

Участь у програмі Еразмус + KA1 – мобільність персоналу для навчання/стажування:

Участь у програмі Еразмус + KA1 – Обмін академічним персоналом – Мобільність персоналу для викладання:

Стажування в Центрі Європи Варшавського університету, Варшава, Польща (листопад, 2018).

Наукове стажування у Софійському університеті Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія (квітень 2016 р.).

Наукове стажування в Українському католицькому університеті, м. Львів (лютий–червень, 2016 р.).

Наукове стажування в Інституті досліджень європейської інтеграції Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного співробітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH), м. Відень, Австрія (листопад 2015 р.).

Наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), (01.11.2012–01.05.2013).

Наукове стажування на факультеті міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чеська Республіка), квітень–липень, 2010 р.

Наукове стажування в Інституті Міждисциплінарних студій “Artes Liberales” Варшавського університету (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw, м. Варшава, РП) та Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (Pultusk Academy of Humanities, м. Пултуск, РП) в межах програми „Каса ім. Мяновского” (Scholarship for Young Scientists from Mianowski Fund), 21.09.2009 р. по 20.12.2009 р. – Наукове стажування в Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (м.Пултуск, Республіка Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці Lot6 (Україна, Білорусія, Молдова), квітень, 2008 р.

Освіта

2012–2014 – магістр Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність – державне управління.

2006–2015 – аспірант Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти».

2004–2005 – магістр Інституту комп’ютерних технологій, автоматики і метрології Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі».

2000–2004 – бакалавр Інституту комп’ютерних технологій, автоматики і метрології Національного університету «Львівська політехніка» за напрямом підготовки комп’ютерна інженерія.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2017 – дотепер – доцент кафедри  Електронно-обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка».

2019 – дотепер – експерт Національного агентства з якості вищої освіти за спеціальностями 123 – Комп’ютерна інженерія, 125 – Кібербезпека, 281 – Публічне управління та адміністрування.

2013 – дотепер – начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Громадська діяльність

Голова Львівського осередку ГО «Інноваційний університет».

Член Асоціації учасників програми БФ Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну».

Голова наглядової ради ВМГО «Національний студентський союз».

Заступник голови виконкому Львівського обласного спортивного товариства студентів.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Комп’ютерна інженерія, захист інформації, фізичне виховання та спорт. Освітньо-творчі міжнародні проекти. Якість освіти та академічна доброчесність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Українська наука 2.0: імплементація практик відкритого рецензування та промоція вчених».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкт «Антидискримінаційне пенальті» (Міжнародна організація FARE Network, 2020 рік).

Проєкт “Girls Open Data Competiton” (грантодавець – TechSoup Europe, 2019 рік).

Проєкт EVZ-фундації з вивчення досвіду децентралізації в Німеччині «Інвестиції в майбутнє: вивчення досвіду децентралізації в ЄС задля змін на прикладі Німеччини» (Саарланд, Берлін, Німеччина, 2018 рік).

Проєкт Молодіжного департаменту Ради Європи з організації Національного тренінгового курсу Ради Європи з питань освіти в галузі прав людини (2015 рік).

«Моніторинг стану реалізації права на освіту студентами вищих навчальних закладів Донбасу» (2015 рік, Міжнародний фонд «Відродження»).

Стажування

2021 – підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Академічна доброчесність».

2018 – проєкт EVZ-фундації з вивчення досвіду децентралізації в Німеччині «Інвестиції в майбутнє: вивчення досвіду децентралізації в ЄС задля змін на прикладі Німеччини» (Саарланд, Берлін, Німеччина).

2016 – тренінговий курс Ради Європи «Навчання тренерів щодо протидії поширенню мові ворожнечі в Інтернеті» (Бухарест, Румунія).

2016 – навчальний візит-семінар «Забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури» (Варваша, Республіка Польща).

2015 – Вишеградська школа політичних студій Європейської академії дипломатії (Варшава, Республіка Польща).

2015 – програма стажування Міністерства закордонних справ Німеччини “High level experts programme” (Берлін, Німеччина).

2015 – програма стажування Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну» (вивчення досвіду Норвегії, Осло).

2014 – академія для молодих державних службовців «Прозорість державного управління та менеджмент» (Lund University, Swedish Institute, Швеція).