Освіта

01 вересня 2016 року – 31 серпня 2018 року, Докторантура економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Тема дисертації «Управління підвищенням конкурентоспроможності вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу)». Спеціальність 08.00.03 Економіка і управління національним господарством. Диплом доктора наук

2014 – 2017 рр., Курси вивчення англійської мови. International House World Organisation, Language School, International House L’viv.Курси вивчення Сертифікат B2

01 вересня 1994 року – 31 жовтня 1997 року, Аспірантура економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Тема дисертації «Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів в регіоні» Спеціальність 08.02.03  Організація управління, планування і регулювання економікою. Диплом кандидата наук

01 вересня 1989 року – 18 червня 1994 року, Економічний факультет Львівського державного  університету імені  Івана Франка. Спеціальність «Економічна кібернетика». Кваліфікація «економіст-математик». Диплом з відзнакою

Професійна діяльність (за останні 5 років)

01 липня 2019 року – по теперішній час – Професор кафедри статистики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Гарант освітньої програми «Економіка і правове регулювання в бізнесі»

з 2019 р. – по теперішній час – Робота у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика»

01 вересня 2007 року – 30 червня 2019 року – Доцент кафедри статистики економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Липень 2016 рік – Викладач курсу «Обчислювальна економіка і Економетрія» у Міжнародній літній школі «Сучасні  методи досліджень в економіці та бізнесі» у рамках співпраці ЛНУ імені Івана Франка з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана.

Громадська діяльність

З 2020 року – Головний редактор Вісника Львівського університету. Серія економічна http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics

З 2020 року – Член редколегії Збірника наукових праць “Економічна теорія і право” Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; http://econtlaw.nlu.edu.ua

З 2019 року – Член редколегії Збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України) http://ird.gov.ua/sep/sep.php

З 2016 року – Член Міжнародного товариства з бізнес-освіти /The International Society for Business Education (SIEC-ISBE), http://siec-isbe.org

З 2019 року – Член ГО «Центр досліджень і моніторингу якості і мобільності людський ресурсів»

З 2021року – Член ГО «Інноваційний університет»

З  2021 р. – Робота у складі Аналітичної групи з розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на їх підготовку у рамках реалізації програми EU4Skills у співпраці з Державною службою зайнятості.

З 2017 р. – Співпраця з експертами Європейського фонду освіти (ЄФО/ETF), Міжнародної організації праці з питань міграції, методології прогнозування попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили в Україні. Презентація результатів досліджень у таких заходах ETF і ILO «The role of employment service providers in skills anticipation and matching (м. Рига, Латвія, 2017 р.); «Удосконалення прогнозування та узгодження попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили в Україні» (м. Київ, 2019 р.).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Економіко-статистичні методи аналізу, моделювання і прогнозування; Економіка, аналітика та управління у вищій освіті; Ринок праці і міграція населення; Міждисциплінарні дослідження у галузі економіки, статистики, соціології та права

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019-2020 рр. Фаза V Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету, 06.10.2019 – 01.11.2020. Назва мікропроєкту «Міжгалузева освітньо-професійна програма «Економіка і правове регулювання  в бізнесі»

Реалізовані грантові проєкти

2021-2023 рр. – «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів». Проект регіонального розвитку реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції»

2020 р. – НДР на замовлення Міжнародної організації праці та Федерації профспілок України «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників прикордонного регіону України»

2018-2020 рр. – «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗПТО і ЗВО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проєкт реалізовувався у Львівській області у 2018-2020 рр. за напрямом секторальної підтримки «Розвиток людського потенціалу». https://intellectlviv.com/

2020 р. – НДР на замовлення Міжнародної організації праці та Федерації профспілок України «Аналітичне дослідження розвитку й використання міграційного та трудового потенціалу випускників прикордонного регіону України»

2017 р. – «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» (Договір № 627 від 05 травня 2017 року, на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації).

2016 р. – «Аналітичне дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області» (Договір № 03-2016 від 10 жовтня 2016 року, на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації. 

Стажування і підвищення кваліфікації

Жовтень 2021 – Міжнародне стажування German Ukrainian Technology

Листопад 2021 – Transfer Internships. https://sites.google.com/view/guttup/gutt-inup-2021-internships-program. Сертифікат.

Жовтень 2021 – грудень 2021 – Освітня програма підвищення кваліфікації «Підготовка пітч-презентації інноваційного проєкту» (Інкубаційна  програма «BOOSTER інноваційних проектів 2021»). Сертифікат

Червень 2021 – Липень 2021 – Навчальний курс TECH SUMMER FOR TEACHERS від SoftServe. Теми: Досвід ІТ Академії в організації стажувань на базі соціальних проектів. Світ Big Data: тенденції, тренди, компетенції, як викладачам встигати за динамічним світом Big Data. Healthcare technology trends. Як утримати увагу студентів. Product Management: тренди та компетенції.

Публікації

Має більше 150 публікацій, зокрема:

Гринькевич О.С., Матковський С.О., Миронюк А. К., Шандра Р.С. Міждисциплінарна економічна освіта в університетах України: приклад реалізації у програмах з економіки і права. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти. Варшава: Fundacia «Instutyt Artes Liberales», 2021.

Hrynkevych O., Sorochak O. Competitiveness analysis of the regional higher education systems of Ukraine in the context of the national security. In Book: Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 3. [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o. 2021. Czech Republic. P. 68-83. 404 p.

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с.

Гринькевич О.С., Островерх П.І., Гринькевич В.М. Джерела даних в аналітиці бізнес-середовища та їх трансформація у цифровій економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 60. 2021. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6007

Hrynkevych O. et al. (2020) Competitiveness of Higher Education System as a Sector of Economy: Conceptual Model of Analysis with Application to Ukraine. In: Ahram T., Karwowski W., Vergnano A., Leali F., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2020. IHSI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1131. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677770300

Panchyshyn S., Hrynkevych O., Marets O., Demchyshak N., Popadynets N. Simulation of tuition fees in competitiveness management of higher education institutions (case of Ukraine’s universities) The Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. № 5. 2020 URL: https://nauka-nanrk.kz/ruWeb of Science (https://publons.com/publon/38159497)

Крупка М.І., Гринькевич О.С., Сас С.П. Економічна ефективність університетів України у контексті інноваційності фінансового менеджменту. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(32)/2020. C 470-582. Web of Science,http://fkd.org.ua/article/download/200659/200957

Гринькевич О.С., Садова У.Я. Левицька О.О. Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його адаптації в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). C. 126-138. (Index Copernicus та ін.).

Гринькевич О. С., Квак C. А. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку промислових видів діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2020. [Електронний журнал. Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.6

Гринькевич О.С., Гринькевич В.М , Мельничук Ю.О. Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Том 1 № 21 (2020). С.206 – 215. [Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215