Освіта

1994 р. – Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання і музика.

1999 р. – аспірантура за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки», Тернопільський національний педагогічний університет.

2018 р. – докторантура за спеціальністю «Теорія і методика управління освітою» Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2000 – до сьогодні – доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ.

2001 – до сьогодні – час керівник центру довузівської підготовки ТНПУ.

2019 – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Розробка інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти; популяризація професії вчителя в межах «Бюро кар’єри».

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Партнерство “університет – школа – роботодавець” в системі управління якістю підготовки сучасного фахівця».

Реалізовані грантові проєкти

Координатор Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки  Американських Рад з міжнародної освіти.

Стажування

2018 р. – Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чехія) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках міжнародного проєкту «Прогресивне управління університетом».

2019 р. – Варшавський (м. Варшава) та Ягеллонський (м. Краків) університети (Польща) за програмою «Комунікаційні стратегії та відносини університет–школа» в рамках міжнародного проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Освіта

2020 р. – вчене звання професора кафедри історії та методики навчання.

2014 р. – доктор історичних наук.

2008 р. – вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

2005 р. ‒ захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994-1999 рр. ‒ історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2020 р. по теперішній час – завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

З 2024 р. по теперішній час –  завідувач науково-дослідної лабораторії з локальної історії та музеєзнавства.

Членство в редакційній колегії наукових журналів категорії Б «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія» та «Літопис Волині».

Громадська діяльність

2019 р. –  член ВГО «Інноваційний університет».

2022 р. – голова громадської ради при Кременецькій районній військовій адміністрації.

2024 р. – голова Науково-краєзнавчої ради Кременецького краєзнавчого музею.

2024 р. – член комісії з присвоєння почесного звання «Почесний громадянин Кременця» Кременецької міської ради.

2024 р. – член ГО ПРОГРЕСИЛЬНІ.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 рр. – ІV фаза проєкту: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Краєзнавець».

Стажування

2023 р. – підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі-тренінгу «Новітній порядок здобуття наукових ступенів» (15 год.). Сертифікат №54/23 від 19.11.2023 р. Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

30.07-20.09.2023 р. – ІІ Літня школа за програмою підвищення кваліфікації «ШІ+ОСВІТА+НАУКА». 240 год/ 8 кредитів ЄКТС. ВГО «Інноваційний університет». № 1872.

2022 р. – пройдено курс Philosophy of Science запропонований University of Pennsylvania на освітній платформі COURSERA (СЕРТИФІКАТ). Verif y at: https://coursera.org/verif y/AAU42RXNLANK

2022 р. – Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.03.2022 р. N 97 УМД N 00122781.

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» (History of Ukraine, Introduction to the Specialty (with Propaedeutic Practice’s Elements, History and Philosophy of Science) м. Люблін, Республіка Польща.

2019 р. – Болгарія, Університет «Проф., д-р Асен Златаров», «Україна, Болгарія, ЄС: тренди економічного та соціального розвитку».

2018-2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща.

Освіта

Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Управління та адміністрування. Менеджмент (магістр), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Комп’ютерні науки (магістр), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Філологія, Германські мови та література (магістр) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

«Трудове навчання і основи підприємництва» (спеціаліст), Тернопільський державний педагогічний інститут.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – по теперішній час – проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2020 – по теперішній час – експерт для проведення акредитацій освітніх програм з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності: 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 011 – Освітні, педагогічні науки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019–2020 – член галузевої експертної ради з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2017–2020 – завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2016–2020 – член науково-методичної комісії з загальної, професійної освіти та спорту (НМК 1) зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

2011–2017 – заступник декана інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Громадська діяльність

З 2021 – член наукової ради Українського дослідницького соціального консорціуму.

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2015 – член Спілки освітян Тернопільщини.

З 2014 – член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V : комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Партнерство «університет – школа – роботодавець» в системі управління якістю підготовки сучасного фахівця».

Стажування

2019 – Туреччина, «Формування системи мережі закладів сфери послуг засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

2018 – Туреччина, «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанної сфери».

2017 – Туреччина, «Менеджмент управління готельно-ресторанними комплексами».

2016 – Словаччина, «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».

Освіта

1994-1998 рр. – «Фінанси і кредит», бакалавр, Тернопільська академія народного господарства.

1998-1999 рр. – «Державне управління», магістр, Тернопільська академія народного господарства.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019-2024 рр. – член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти України, м.Київ (https://naqa.gov.ua).

2016-2024 рр. – професор кафедри економіки та економічної теорії Західноукраїнського національного університету, м.Тернопіль (https://www.wunu.edu.ua/feu/department-eet-feu).

2020-2024 рр. – професор кафедри філософії та суспільних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль.

2022-2024 рр. – професор Інституту публічного управління та бізнесу WSEI University, м.Люблін, Польща (https://www.wsei.lublin.pl/instytuty/instytut-administracji-publicznej-i-biznesu).

Громадська діяльність

З 2019 р. – виконавчий директор ГО «Громадська синергія», член ВГО «Інноваційний університет».

З 2017 р. – експерт ВГО «Поруч», «Українська асоціація дослідників освіти».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Освітні реформи, діджиталізація, сталий розвиток, макроекономіка, публічний сектор економіки.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 рр. – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство». Тема проєкту: «Побудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти в контексті імплементації положень Закону України “Про вищу освіту”.

Реалізовані грантові проєкти

AFID – Academic Freedom and Inclusion through Digitalization ERASMUS-EDU-2022-CBHE-LS-101081850.

BI4SME – Boosting Business Intelligence Skills for SME Growth 2020-1-FR01-KA204-080632.

Стажування

2022 р. – Mobility Project Erasmus+ “Social Entrepreneurship for Social Inclusion and Sustainability” (Bakuriani, Georgia).

2022 р. – Mobility Project Erasmus+ “Training Laboratory II: Designing Learning for Peace” (Yerevan, Armenia).

2020-2021 рр. – Project “Academic Integrity and Quality Initiative” (Academic IQ) (American Councils, ICAI, USA).

2020 р. – Digital Media Summer Institute “Questioning and defining the (new) role(s) of computation on the mediation of Human Interactions” (Lisbon, Portugal).

2020 р. – WEASA – Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy “Public speech, private platforms” (Warsaw, Poland).

2019 р. – STCU Spring University “Export control for the GUAM countries” (Kyiv, Ukraine).

2017 р. – Mobility Project Erasmus+ “Inclusive Europe” (Vilnius, Lithuania – Yerevan, Armenia).

2017 р. – Fellowship under the Polish National Commission for UNESCO “International experiences in the area of refugee and migrant children’s adaptation – theory, research, praxis” (Warsaw, Poland).

2016 р. – Workshop course by Dr. F.Fukuyama and Dr. K.Weaver “Case Teaching and Case Study Writing for Public Policy: Training the Trainers” (Lviv, Ukraine).

2016 р. – Europa-Institut Spring School of Saarland University “Human Rights as a Key for Democracy” (Saarbrücken, Germany).

2016 р. – Mobility Project Erasmus+ “Local in Global” (Krzyzowa, Poland).

2016 р. – Mobility Project Erasmus+ “Eastern Express” (Tbilisi, Georgia).

2015 р. – Mobility Project Erasmus+ “Equality for all” (The Hague, Nederland).

2015 р. – WEASA – Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy “Energy security” (Warsaw, Poland).